Notowania

PULAWY: strona spółki
16.10.2018, 18:34

ZAP Dodatkowe dokumenty na NWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na 6 listopada 2018 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z 3 października 2018 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2018 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty