Notowania

IMPERA: strona spółki
8.11.2018, 17:11

IMP Tryb i warunki nabycia akcji własnych w ramach drugiej transzy

Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym działając na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362§ 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki podjął w dniu 8 listopada 2018 r. decyzję w sprawie trybu i warunków nabycia akcji własnych Impera Capital S.A. w ramach drugiej transzy.
1.Zarząd Emitenta ustalił, że w ramach drugiej Transzy zostanie nabytych do 1.880.000 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów (dalej Akcje Własne). 2.Zarząd Emitenta ustalił, że Akcje Własne w ramach drugiej Transzy będą nabywane przez Spółkę w drodze oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW, poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji). 3. Zarząd Spółki będzie prowadził skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym w razie konieczności będzie przeprowadzał proporcjonalną redukcję w procesie nabywania Akcji Własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych. 4.Cena nabycia Akcji Własnych w ramach drugiej Transzy, o której mowa powyżej, została ustalona przez Zarząd Spółki na 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję Własną. 5.Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych w ramach drugiej Transzy publicznego ogłoszenia szczegółowych warunków Oferty w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.imperasa.pl/skup-akcji-wlasnych/ oraz na stronie internetowej pośredniczącej firmy inwestycyjnej. 6.Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

Inne komunikaty