Notowania

SEVENET: strona spółki
9.11.2018, 11:18

SEV Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 06 grudnia 2018 roku

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 06 grudnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2017/2018; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia w księgach połączenia z SEVENTICA Sp. z o.o. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Uchwały nr 11/08/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku Repertorium A nr 12247/2015 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.. 16. Wolne wnioski; 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty