Notowania

ECHO: strona spółki
16.11.2018, 13:49

ECH Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

Zarząd Echo Investment S.A. ( Emitent; Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r., w którym potwierdzona została wysokość zysku netto Spółki osiągniętego w tym okresie.
Oznacza, to iż spełniony został drugi i ostatni warunek uchwały Zarządu Emitenta w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018, oznaczony w przedmiotowej uchwale jako § 2 lit. b, o czym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 43/2018 z dnia 8 listopada br.

Inne komunikaty