Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

Zarząd British Automotive Holding S.A. przekazuje poniżej treść uchwały podjętej w dniu dzisiejszym w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018:
Uchwała nr 1 Zarządu Spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 § 1 Zarząd BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust 4 Statutu Spółki, mając na uwadze przyjętą przez Zarząd Spółki Politykę Dywidendową opublikowaną raportem bieżącym nr 07/2018 z dnia 9.01.2018 r. oraz biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 wykazało zysk netto w wysokości 61.834.809,04 złotych; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach: 1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 10 803 481,52 złotych tj. 0,26 złotych na 1 akcję Spółki (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. zbadanym przez biegłego rewidenta Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. 2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 41.551.852 3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dwóch transzach. 4. Pierwsza transza Zaliczki Dywidendowej w kwocie 5 401 740,76 złotych , tj. w kwocie 0,13 na jedną akcję Spółki zostanie wypłacona w dniu 28 grudnia 2018r. Druga transza Zaliczki Dywidendowej w kwocie 5 401 740,76 złotych , tj. w kwocie 0,13 na jedną akcję Spółki zostanie wypłacona w dniu 15 marca 2019 r. 5. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 grudnia 2018r. § 2 Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem: (a) uzyskania zgody Rady Nadzorczej; (b) uzyskania zgód instytucji finansujących w terminie do Daty Wypłaty I Transzy Zaliczki Dywidendowej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inne komunikaty