Notowania

CNT: strona spółki
20.11.2018, 16:20

CNT Zawarcie pomiędzy spółką zależną a PKO BP S.A. aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

AW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2018 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 20 listopada 2018 roku przez GET EnTra sp. z o.o. („Spółka zależna”) z PKO BP S.A. („Bank”) aneksu („Aneks”) do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych („Umowa ramowa”).
Przedmiotowy Aneks wprowadził termin obowiązywania limitu gwarancyjnego udzielonego przez Bank w ramach Umowy ramowej. Limit obowiązuje do dnia 30 października 2019 roku. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty