Notowania

KVT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757.

Załączniki

Inne komunikaty