Notowania

KVT Informacja nt. kredytu udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 27/2018 dotyczących nabycia przez Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Matyldy 35, Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 5 grudnia 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udzielił Spółce kredytu nieodnawialnego w wysokości 3.540.000 PLN (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych) celem sfinansowania części ceny nabycia ww. nieruchomości. Okres spłaty ww. kredytu został ustalony na 120 miesięcy, zaś zabezpieczeniem kredytu jest w szczególności weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz hipoteka umowna łączna do sumy 5.310.000 PLN ustanowiona na rzecz kredytującego Banku na nieruchomościach o których mowa w ww. raporcie bieżącym.
Pozostałe warunki umowy zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty