Notowania

PTH Zawarcie umowy z JSW na roboty poziome

Zarząd PRIMETECH S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2018 r. powziął wiadomość o podpisaniu umowy w dniu 30 listopada 2018 r. przez drugą stronę, tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. („JSW”), zawartej ze spółką zależną od Emitenta - PBSz S.A. („PBSz”). Przedmiotem zawartej umowy jest drążenie przekopów i chodnika badawczego w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka. Zgodnie z zapisami umowy, usługa powinna zostać wykonana w terminie do 42 miesięcy od daty udostępnienia miejsca wykonywania usługi. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy wyniesie 49 498 501,00 zł netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowo przyjętych na rynku.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta zwraca uwagę na toczący się proces dezinwestycji PBSz ze struktur Grupy PRIMETECH (będącej również spółką zależną Emitenta), na rzecz JSW. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-01
PTH Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem – PBSz 1 sp. z o.o.
1,35
0,00
2019-10-01
PTH Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 4 listopada 2019 r.
1,35
0,00
2019-10-01
PTH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
1,35
0,00
2019-09-30
PTH Powołanie osoby zarządzającej
1,35
0,00
2019-09-27
PTH Rezygnacja osoby zarządzającej
1,37
-8,03
2019-09-23
PTH Uzgodnienie planu połączenia Emitenta z innym podmiotem - PBSZ 1 sp. z o.o.
1,36
-4,41
2019-09-20
PTH Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
-5,42
2019-09-20
PTH Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
-5,42
2019-09-20
PTH Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
-5,42
2019-09-20
PTH Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
-5,42