Notowania

KOPEX: strona spółki
6.12.2018, 16:38

PTH Zawarcie umowy z JSW na roboty poziome

Zarząd PRIMETECH S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2018 r. powziął wiadomość o podpisaniu umowy w dniu 30 listopada 2018 r. przez drugą stronę, tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. („JSW”), zawartej ze spółką zależną od Emitenta - PBSz S.A. („PBSz”). Przedmiotem zawartej umowy jest drążenie przekopów i chodnika badawczego w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka. Zgodnie z zapisami umowy, usługa powinna zostać wykonana w terminie do 42 miesięcy od daty udostępnienia miejsca wykonywania usługi. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy wyniesie 49 498 501,00 zł netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowo przyjętych na rynku.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta zwraca uwagę na toczący się proces dezinwestycji PBSz ze struktur Grupy PRIMETECH (będącej również spółką zależną Emitenta), na rzecz JSW. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty