Notowania

ESS Decyzja o udzieleniu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. spółce zależnej Emitenta - ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. wsparcia na nową inwestycję

Zarząd ES-SYSTEM S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że dnia 6 grudnia 2018 r. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (dalej „WMSSE”) wydała decyzję o udzieleniu spółce zależnej Emitenta ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. (dalej „ES-SYSTEM Wilkasy”) wsparcia na nową inwestycję.
W ramach udzielonego wsparcia ES-SYSTEM Wilkasy zrealizuje nową inwestycję w zakresie swojego przedmiotu działalności obejmującego działalność produkcyjną, handlową i usługową w obszarze sprzętu oświetleniowego. Inwestycja będzie polegała na zakupie urządzeń i wyposażenia służących do produkcji sprzętu oświetleniowego. Nową inwestycję ES-SYSTEM Wilkasy zrealizuje na własnej nieruchomości w Wilkasach, Gmina Giżycko, Województwo Warmińsko - Mazurskie, gdzie aktualnie prowadzi swoją działalność. W decyzji ustalono następujące warunki, które ES-SYSTEM Wilkasy jest zobowiązana spełnić, aby uzyskać wsparcie: 1) nowa inwestycja zostanie zrealizowana na powyżej wskazanym terenie, 2) ES-SYSTEM Wilkasy poniesie na terenie realizacji inwestycji koszty kwalifikowane nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162) (dalej „Ustawa”) w wysokości co najmniej 11,3 mln zł w terminie do 31 grudnia 2026 r., a maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, o których mowa w art. 2 pkt 7 Ustawy wyniesie 14,69 mln zł, 3) ES-SYSTEM Wilkasy zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 384 pracowników poprzez zatrudnienie co najmniej 2 nowych pracowników i osiągnie łączny stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 386 pracowników na dzień 1 stycznia 2027 r. oraz utrzyma zatrudnienie na poziomie co najmniej 386 pracowników (rozumianym jako pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy) do 31 grudnia 2028 r., 4) ES-SYSTEM Wilkasy zakończy inwestycję w terminie do 31 grudnia 2026 r., 5) spełni inne kryteria ilościowe i jakościowe wskazane w decyzji. Decyzja obowiązuje do 6 grudnia 2033 roku. Emitent informuje, że oszczędności podatkowe w zakresie podatku CIT związane z udzieleniem przez WMSSE wsparcia na nową inwestycję będą miały pozytywny wpływ na wynik finansowy spółki ES-SYSTEM Wilkasy, a także na poziom skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy ES-SYSTEM za rok 2019 i mogą osiągnąć kwotę ok. 1,1 mln zł. Kwoty oszczędności podatkowych w zakresie CIT uzyskanych w kolejnych latach będą zależały od rentowności prowadzonej przez ES-SYSTEM Wilkasy działalności i poziomu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Inne komunikaty