Notowania

PEKABEX: strona spółki
6.12.2018, 16:52

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Accolade PL XI Sp. z o.o. („Inwestor”) podpisanej przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) której przedmiotem jest budowa hali magazynowej C1 („Zadanie 1”) i C2 („Zadanie 2”) wraz z budynkami biurowymi, niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i pomieszczeniami technicznymi w ramach inwestycji o nazwie „Panattoni Park Kielce w Kielcach – etap II, położonej w Kielcach. O podpisaniu listu intencyjnego dot. powyższego przedsięwzięcia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 50/2018 w dniu 29 sierpnia 2018 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie kontraktu wynosi 6.521.883,00 Euro netto. Podatek VAT zostanie doliczony po obowiązującej stawce. Płatności zostaną zrealizowane w Euro. Strony wskazały termin 15 marca 2019 r. jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Zadania 1 oraz termin 11 kwietnia 2019 r. jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Zadania 2. Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,1% ceny zadania (Zadanie 1 lub Zadanie 2) netto za dany zakres przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych umową. Dodatkowo Inwestor będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w przypadku odmowy podpisania protokołu umożliwiającego Inwestorowi wcześniejszy dostęp w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto w części dotyczącej powierzchni podlegającej wcześniejszemu dostępowi, do której wykonawca nie zapewnia wcześniejszego dostępu za każdy dzień opóźnienia. Strony wprowadziły limit kar umownych w wysokości 7,5 % ceny umowy netto. Zgodnie z umową, Inwestor jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zgodnie z treścią umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi gwarancji bankowej z tytułu zabezpieczenia prawidłowego wykonania wszystkich prac przez Pekabex Bet S.A. a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny kontraktu netto umownego na okres 5 lat liczony od daty podpisania protokołu przekazania inwestycji przez Inwestora i Pekabex Bet S.A. Pekabex BET S.A. udziela Inwestorowi gwarancje jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat liczony od dnia podpisania protokołu przekazania inwestycji. Inwestor zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury, przy tym pierwsza płatność zostanie dokonana w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Inwestorem przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 19 050 410,06 EUR netto, a także że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta. Umową o największej wartości jest umowa, o której zawarciu Emitent informował w raporcie nr 33/2018 w dniu 8 czerwca 2018 r.

Inne komunikaty