Notowania

BML Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emitenta w dniu 6 grudnia 2018 roku

Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 grudnia 2018 r. (NWZ) oraz projekty uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty