Notowania

DENTAMDC: strona spółki
19.12.2018, 17:31

DAM Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 284 830,40 zł w drodze emisji 2 848 304 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1.01.2018 roku. Emisja serii K zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a oferta zostanie skierowana przede wszystkim do wierzycieli Spółki. Emisja zostanie objęta za wkłady pieniężne, z tym, że w przypadku wierzycieli nastąpi to w trybie potrącenia wierzytelności. Zarząd Spółki będzie ubiegał się o wprowadzenia akcji serii K na rynek NewConnect. Cena emisyjna akcji serii K oraz pozbawianie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wymaga zgody Rada Nadzorczej. Podjęcie ww. działań jest istotne z punktu widzenia poprawy struktury kapitałowej Spółki, ktora obecnie posiada ujemny kapitał własny.

Inne komunikaty