Notowania

CNT: strona spółki
20.12.2018, 14:21

CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 20.12.2018 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 10.11.2018 r. do 20.12.2018 r. wyniosła 136 615,70 tys. PLN. Na ww. wartość składają się m.in. transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 11.11.2018 r. do 31.12.2019 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dni 13.11.2018 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 23 892,34 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 14.11.2018 r. do 31.12.2019 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym. Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty