Notowania

KLON: strona spółki
27.12.2018, 14:41

KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.

Zarząd KLON SA („Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu 27.12.2018r. otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie od Pani Joanny Traka, iż pośrednio poprzez T5 Sp. z o.o., wobec której jest podmiotem dominującym, przekroczyła w górę próg 25% udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Pani Joanna Traka zawiadomiła, iż T5 Sp. z o.o. w dniu 20.12.2018r., w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, dokonała nabycia 2.500.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 11,9445% w kapitale zakładowym, które upoważniają do 2.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A., stanowiących 11,9445% ogólnej liczby głosów. Przed powyższym zdarzeniem bezpośrednio i pośrednio poprzez T5 Sp. z o.o., Pani Joanna Traka posiadała 4.056.123 akcji KLON S.A., stanowiących 19,3794% w kapitale zakładowym, które upoważniały do 4.056.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON SA, co stanowiło 19,3794% ogólnej liczny głosów. Obecnie po transakcji nabycia bezpośrednio i pośrednio poprzez T5 Sp. z o.o. Pani Joanna Traka posiada 6.556.123 akcji, które stanowią 19,3240% udziału w kapitale zakładowym KLON SA i upoważniają łącznie do 6.556.123 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A , co stanowi 31,3240% ogólnej liczny głosów. Pani Joanna Traka poinformowała, że nie występują inne podmioty zależne od niej, które posiadają akcje KLON SA. Ponadto Pani Joanna Traka poinformowała, iż nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosów oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie

Inne komunikaty