Notowania

SFINKS: strona spółki
31.12.2018, 11:00

SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących dotyczących współpracy pomiędzy Sfinks Polska S.A. (Spółka, Sfinks) a Bankiem Ochrony Środowiska (Bank), w tym w szczególności raportu bieżącego nr 38/2015 z 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Sfinksowi nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego („Umowa Kredytowa”) oraz raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 08 października 2018 r. dotyczącego zawarcia Aneksu do Umowy Kredytowej na podstawie którego m.in. termin ostatecznej spłaty kredytu wydłużony został do dnia 31.08.2028 r., Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu w dniu 31.12.2018 r. od Banku wezwania dotyczącego przedstawienia przez Sfinks, w terminie do dnia 30.06.2019 r., zgody Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie przesunięcia daty wykupu obligacji serii A3 zamiennych na akcje zwykłe serii L (Obligacje;), o której mowa w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2012 r., o okres co najmniej do dnia 31.12.2028 r. oraz podjęcia przez Zarząd Spółki określonych w tym wezwaniu działań mających na celu zapewnienie możliwości emisji obligacji co najmniej do dnia ostatecznej spłaty kredytu.
Zobowiązanie Sfinks do przedstawienia na wezwanie Banku zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, wynika z Aneksu do Umowy Kredytowej przywołanego powyżej

Inne komunikaty