Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
31.12.2018, 14:51

SFS Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 10.10.2018r.- „Podjęcie przez Zarząd Sfinks Polska S.A. uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego” oraz Raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 28.11.2018r.–„ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P”, informuje, że w dniu 31.12.2018 r. podjęta została Uchwała nr 1 Zarządu Emitenta w sprawie zmiany: (i) uchwały nr 1 z dnia 10.10.2018 roku Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki, (ii) szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P, o poniższej treści:
Uchwała numer 1 z dnia 31.12.2018 r. ( trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany: (i) uchwały nr 1 z dnia 10.10.2018 roku Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki, (ii) szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P. Zarząd spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), a także § 7 ust. 6 statutu Spółki oraz uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1503/2017 (tysiąc pięćset trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście), postanawia, co następuje: (i) dokonuje się zmiany w § 1 ust. 10 uchwały nr 1 z dnia 10.10.2018 roku Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki i nadaje się jej następującą treść: 10. Umowy o objęciu Akcji Serii P powinny zostać zawarte w terminie ustalonym odrębnie przez Zarząd, przy czym nie będzie on późniejszy niż do dnia 9 stycznia 2019 r. Termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P zostanie odrębnie ustalony przez Zarząd przy czym nie będzie on późniejszy niż do dnia 9 stycznia 2019 r. (ii) dokonuje się zmiany w § 2 i § 3 uchwały numer 1 z dnia 28 listopada 2018 r. Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P i nadaje się im następującą treść: § 2 Ustala się termin na zawarcie umów o objęciu Akcji Serii P do dnia 8 stycznia 2019 r. § 3 Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P do dnia 9 stycznia 2019 r. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Inne komunikaty