Notowania

SFINKS: strona spółki
31.12.2018, 15:00

SFS Naruszenie warunku umowy kredytowej z BOŚ S.A.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 8.10.2018r.-„aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.”(„Bank”) oraz w związku z Raportem bieżącym nr 38/2018 z dnia 31.12.2018r.- „wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P”, Zarząd Sfinks Polska S.A.(„Sfinks”) informuje o niezrealizowaniu przez Sfinks zobowiązania wynikającego z Aneksu do Umowy Kredytowej z BOŚ S.A z dnia 8.10.2018r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinks w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5 mln PLN w ustalonym terminie tj. do 31.12.2018r
Powyższe skutkuje uprawnieniem Banku do podwyższenia marży Banku o 2,00 punkty procentowe lub do wypowiedzenia umowy kredytowej lub do skorzystania przez Bank z zabezpieczenia kredytu w postaci zobowiązania Sfinks do emisji obligacji zamiennych na akcje, o którym to zabezpieczeniu Sfinks informował w Raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.. Natomiast, jeżeli Sfinks wykona zobowiązanie do podwyższenia kapitałów własnych po terminie, ale przed skorzystaniem przez Bank z uprawnień opisanych powyżej, uprawnienia Banku wygasają.

Inne komunikaty