Notowania

OTLOG: strona spółki
2.01.2019, 21:28

OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 16.01.2019 r.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:
(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H); (2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; (3) raportów bieżących nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku oraz 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz (4) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 roku oraz 19 grudnia 2018 roku (Warunki Emisji), informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D). Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji, polegająca na zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, poprzez ustalenie go na dzień 25 stycznia 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki

Inne komunikaty