Notowania

PEM Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty