Notowania

WIKANA: strona spółki
4.01.2019, 15:19

WIK Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2019 r. spółka zależna Emitenta – WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA Sp.k. („Spółka”) – dokonała wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu udzielonego Spółce w dniu 24 sierpnia 2017 r. w wysokości 31,5 mln zł („Kredyt”) na podstawie umowy kredytu budowlano – hipotecznego przez mBank Hipoteczny S.A. („Bank”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Po uwzględnieniu dotychczasowych spłat z mieszkaniowych rachunków powierniczych, całkowita kwota Kredytu pozostała do spłaty, wraz z odsetkami, wyniosła w dniu 4 stycznia 2019 r. 5,8 mln zł. Tym samym Spółka uregulowała wszelkie należności wynikające z ww. umowy kredytowej wobec Banku, istniejące na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego.

Inne komunikaty