Notowania

KIN Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd PRIMA PARK S.A. (Emitent) informuje, iż spółka zależna od Emitenta – tj. Prima Park Kutno sp. z o.o. (Sprzedający) zawarła umowę sprzedaży nieruchomości (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu: nr 7/24 o powierzchni 0,1028 ha, nr 7/25 o powierzchni 0,1242 ha , nr 7/44 o powierzchni 0,5579 ha i nr 7/50 o powierzchni 0,0132 ha AM-6, obręb 2 Grunwald, położonych w Kutnie, przy ulicy Grunwaldzkiej nr 3 i działki gruntu nr 7/45 o powierzchni 0,0726 ha, AM-6, obręb 2 Grunwald, położonych w Kutnie, przy ulicy Grunwaldzkiej nr 3, gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie oraz prawa własności budynku budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy wynoszącej 3362,62 m kw. i powierzchni użytkowej wynoszącej 3199,74 m kw. i urządzeń na tych działkach posadowionych, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności (Nieruchomość). Na mocy Umowy Sprzedający zbył Nieruchomość za cenę 17.606.220,00 zł brutto. Część ceny sprzedaży w kwocie 6.338.222,81 zł brutto została zapłacona w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności stron Umowy. Reszta cena sprzedaży, w łącznej kwocie 11.267.997,18 zł brutto została zapłacona w następujący sposób: 1) Kwota 9.661.256,66 zł brutto została zapłacona w wyniku łącznego zadłużenie Sprzedającego wynikającego z wierzytelności zabezpieczonych hipotekami na rzez osób trzecich; 2) Kwota 1.606.740,52 zł brutto zostanie zapłacona Sprzedającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego bezwarunkowych zgód od wszystkich wierzycieli hipotecznych na wykreślenie wszystkich hipotek. Działania zmierzające do sprzedaży Nieruchomości w Kutnie mają na celu spłatę bieżących zobowiązań.

Inne komunikaty