Notowania

ALCHEMIA: strona spółki
10.01.2019, 21:11

ALC Informacja nt. zawarcia porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka, Alchemia) informuje, iż powziął w dniu 10 stycznia 2019 r. za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 opublikowanego przez Boryszew S.A., informację o zawarciu pomiędzy Panem Romanem Karkosikiem, Panią Grażyną Karkosik, spółką Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Strony) porozumienia akcjonariuszy Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Porozumienie). Porozumienie dotyczy między innymi określenia praw i obowiązków Stron w zakresie posiadania akcji Alchemia oraz określenia zasad współpracy Stron, w tym w szczególności zasad dotyczących nabywania akcji Alchemia i zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Alchemia.
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia innych niż akcje posiadane przez Strony. W przypadku nieosiągnięcia w ramach wezwania ogłoszonego zgodnie ze zdaniem poprzednim łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia, Strony rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia, Strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Alchemia posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Alchemia. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do momentu zniesienia dematerializacji akcji Alchemia.

Inne komunikaty