Notowania

DELKO: strona spółki
11.01.2019, 14:50

DEL Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
1. Jednostkowy raport roczny za 2018 r. i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 24.04.2019 r. 2. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne: a. za I kwartał 2019 r. – 21.05.2019 r., b. za III kwartał 2019r. – 21.11.2019 r. 3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 26.09.2019 r. Zarząd DELKO SA informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) DELKO SA nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. DELKO SA informuje o zamiarze przekazywania w 2019 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, zawierającego skrócone, półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Zarząd DELKO SA informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia DELKO SA nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty