Notowania

ERBUD: strona spółki
11.01.2019, 16:55

ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 41,35 mln zł netto na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019r. zawarł znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.
Emitent występuje w umowie jako Partner Konsorcjum utworzonego wraz z PBDI S.A. siedzibą w Toruniu (Lider Konsorcjum) – spółką zależną w 90% od Emitenta, oraz Electrum sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum). 1. Data zawarcia kontraktu: 10 stycznia 2019r.; 2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Windfarm Polska II spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin; 3. Całkowita wartość kontraktu netto: 41 350 000,00 PLN. Wartość zakresu realizowanego przez Electrum Sp. z o.o. wynosi 11 850 400,00 zł netto; 4. Przedmiot kontraktu: zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawa, budowa, wykonanie prób oraz uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowości Barwice w Polsce składającej się z 14 turbin wiatrowych, 1 stacji elektroenergetycznej oraz przyłącza do sieci przesyłowej 110 kV; 5. Termin realizacji Umowy: do 29 lutego 2020 roku; 6. Warunki płatności: fakturowanie nie częściej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z zaawansowaniem prac. Faktury płatne w terminie 21 dni; 7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności wynoszącym 60 dni liczonych od daty ostatecznego ukończenia prac. Electrum Sp. z o.o. złoży zabezpieczenie o wartości proporcjonalnej do wartości realizowanego przez siebie zakresu prac; 8. Gwarancja naprawy wad i usterek: 5% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania wynoszącym 30 dni liczonych od daty upływu okresu gwarancji podstawowej. Electrum Sp. z o.o. złoży zabezpieczenie o wartości proporcjonalnej do wartości realizowanego przez siebie zakresu prac; 9. Termin obowiązywania gwarancji: 5 lat od terminu zasadniczego ukończenia prac. 10. Kary: - za przekroczenie terminu zasadniczego ukończenia prac - w wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 14 dni, a następnie w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, - z tytułu przekroczenia terminu ukończenia terminów pośrednich– w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia (przy czym w przypadku terminów dotyczących robót elektroenergetycznych, przez pierwsze 14 dni opóźnienia kara umowna wynosić będzie 0,05% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-01-16
ERB Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 16 stycznia 2019 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 16 stycznia 2019 roku.
10,40
-0,48
2019-01-14
ERB Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
10,00
+2,50
2019-01-11
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 41,35 mln zł netto na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice.
10,00
+2,00
2018-12-28
ERB Wydłużenie Umowy warunkowej do 31 marca 2019 roku w związku z przewidywanym brakiem uzyskania przez Inwestora w terminie umownym ( tj. do 31 grudnia 2018 r. ) zmiany projektu polegającej na posadowieniu budynku na jednej działce.
9,24
-0,43
2018-12-20
ERB Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 40 mln zł na budowę budynku usługowo-hotelowego zamieszkania zbiorowego w Krakowie.
9,60
-1,25
2018-12-20
ERB Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
9,60
-1,25
2018-12-17
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 25,97 mln zł netto na wykonanie Remontu nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon Nakło, Rejon Świecie, Rejon Toruń.
9,60
+3,13
2018-12-07
ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane z podwykonawcą – Spółka pod firmą DEFOR S.A. z siedzibą w Śremie
9,90
0,00