Notowania

ERBUD: strona spółki
11.01.2019, 16:55

ERB Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 41,35 mln zł netto na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019r. zawarł znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.
Emitent występuje w umowie jako Partner Konsorcjum utworzonego wraz z PBDI S.A. siedzibą w Toruniu (Lider Konsorcjum) – spółką zależną w 90% od Emitenta, oraz Electrum sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (Partner Konsorcjum). 1. Data zawarcia kontraktu: 10 stycznia 2019r.; 2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Windfarm Polska II spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin; 3. Całkowita wartość kontraktu netto: 41 350 000,00 PLN. Wartość zakresu realizowanego przez Electrum Sp. z o.o. wynosi 11 850 400,00 zł netto; 4. Przedmiot kontraktu: zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawa, budowa, wykonanie prób oraz uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowości Barwice w Polsce składającej się z 14 turbin wiatrowych, 1 stacji elektroenergetycznej oraz przyłącza do sieci przesyłowej 110 kV; 5. Termin realizacji Umowy: do 29 lutego 2020 roku; 6. Warunki płatności: fakturowanie nie częściej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z zaawansowaniem prac. Faktury płatne w terminie 21 dni; 7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności wynoszącym 60 dni liczonych od daty ostatecznego ukończenia prac. Electrum Sp. z o.o. złoży zabezpieczenie o wartości proporcjonalnej do wartości realizowanego przez siebie zakresu prac; 8. Gwarancja naprawy wad i usterek: 5% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania wynoszącym 30 dni liczonych od daty upływu okresu gwarancji podstawowej. Electrum Sp. z o.o. złoży zabezpieczenie o wartości proporcjonalnej do wartości realizowanego przez siebie zakresu prac; 9. Termin obowiązywania gwarancji: 5 lat od terminu zasadniczego ukończenia prac. 10. Kary: - za przekroczenie terminu zasadniczego ukończenia prac - w wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia przez pierwsze 14 dni, a następnie w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, - z tytułu przekroczenia terminu ukończenia terminów pośrednich– w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia (przy czym w przypadku terminów dotyczących robót elektroenergetycznych, przez pierwsze 14 dni opóźnienia kara umowna wynosić będzie 0,05% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-11
ERB Poityka dywidendy w ERBUD S.A. (Emitent)
13,40
+4,48
2019-03-08
ERB Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Faza II Budynek B (z wyłączeniem budynku C) wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także infrastrukturą techniczną i przyłączami.
13,20
-1,52
2019-02-15
ERB Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – Etap I – na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemną i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
13,50
-2,96
2019-02-04
ERB Podpisanie aneksu zmieniającego umowę warunki umowy - Potęgowo Wschód
11,80
+5,08
2019-01-30
ERB Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.
11,15
+1,35
2019-01-28
ERB Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
11,15
+1,35
2019-01-16
ERB Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 16 stycznia 2019 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
10,40
-0,48
2019-01-16
ERB Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 16 stycznia 2019 roku.
10,40
-0,48
2019-01-14
ERB Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
10,00
+2,50