Notowania

ALCHEMIA: strona spółki
11.01.2019, 21:37

ALC Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęły datowane na ten sam dzień zawiadomienia od odpowiednio Boryszew S.A., Impexmetal S.A., Eastside-Bis sp. z o.o. oraz Pana Romana Krzysztofa Karkosika sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.: „Na podstawie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Boryszew”) informuje, że w wyniku przejęcia na własność przez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 stycznia 2019 roku przedmiotu zastawu rejestrowego (przejęcie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika), tj. 9.995.000 akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), zmienił się pośredni udział Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej niż 2% w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Boryszew na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym do Alchemia w dniu 21 września 2016 roku oraz przekroczone zostały progi 33% i 331/3% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej Boryszew posiadała łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne tj. Impexmetal S.A. i Eastside-Bis Sp. z o.o. 65.950.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 32,98% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do 65.950.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 32,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym: - Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Impexmetal S.A. – 60.200.000 akcji Alchemia, uprawniających do 60.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 30,10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Eastside-Bis Sp. z o.o. – 5.250.000 akcji Alchemia, uprawniających do 5.250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 2,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej Boryszew posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Eastside-Bis Sp. z o.o. 75.945.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 37,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 75.945.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 37,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym: - Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Impexmetal S.A. – 60.200.000 akcji Alchemia, uprawniających do 60.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 30,10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Ponadto Boryszew informuje, że: - nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; - nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia; - nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie”. Treść zawiadomienia otrzymanego od Impexmetal S.A.: „Na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 („Impexmetal”) informuje, że w wyniku przejęcia na własność przez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 stycznia 2019 roku przedmiotu zastawu rejestrowego (przejęcie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika), tj. 9.995.000 akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), zmienił się pośredni udział Impexmetal w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej niż 2% w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Impexmetal na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym przez Impexmetal do Alchemia w dniu 21 września 2016 roku oraz przekroczony został próg 33% i 331/3% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej Impexmetal posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 65.450.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Alchemia stanowiących 32,73% kapitału zakładowego Alchemia, uprawniających do 65.450.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 32,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym: - Impexmetal – 60.200.000 akcji Alchemia, uprawniających do 60.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 30,10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Eastside-Bis Sp. z o.o. – 5.250.000 akcji Alchemia, uprawniających do 5.250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 2,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnego Zgromadzenia Alchemia. Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, Impexmetal posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 75.445.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 37,72% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 75.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 37,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym: - Impexmetal – 60.200.000 akcji Alchemia, uprawniających do 60.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 30,10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Ponadto Impexmetal informuje, że: - nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; - nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia; - nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie.” Treść zawiadomienia otrzymanego od Eastside-Bis Sp. z o.o.: „Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560648, NIP 5272737912, REGON 361651611 („EB”) informuje, że w wyniku przejęcia na własność w dniu 11 stycznia 2019 roku przedmiotu zastawu rejestrowego (przejęcie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika), tj. 9.995.000 akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), przekroczony został próg 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, EB posiadała bezpośrednio 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Alchemia stanowiących, po zaokrągleniu, 2,63%, kapitału zakładowego Alchemia, uprawniających do 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących, po zaokrągleniu, 2,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej EB posiada łącznie bezpośrednio 15.245.000 akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,62% kapitału zakładowego i uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Ponadto EB informuje, że: - nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; - względem EB nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Alchemia; - nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie.” Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Krzysztofa Karkosika: „Na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Pan Roman Karkosik informuje, że w wyniku przejęcia na własność przez spółkę pośrednio zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 stycznia 2019 roku przedmiotu zastawu rejestrowego (przejęcie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika), tj. 9.995.000 akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), zmienił się pośredni udział Pana Romana Karkosika w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej niż 1% w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Pana Romana Karkosika na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym przez Pana Romana Karkosika do Alchemia w dniu 30 listopada 2018 r. Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej Pan Roman Karkosik posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio 131.760.000 (słownie: sto trzydzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Alchemia stanowiących 65,88% kapitału zakładowego Alchemia, uprawniających do 131.760.000 (słownie: sto trzydzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 65,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia (z zastrzeżeniem, że Alchemia nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych), w tym: - Roman Karkosik – 39.260.000 akcji Alchemia, uprawniających do 39.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 19,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Boryszew S.A. – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu 0,25%, kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Impexmetal S.A. – 60.200.000 akcji Alchemia, uprawniających do 60.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 30,10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Eastside-Bis Sp. z o.o. – 5.250.000 akcji Alchemia, uprawniających do 5.250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 2,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Alchemia – 26.550.000 akcji własnych Alchemia, uprawniających do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej Pan Roman Karkosik posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Boryszew S.A., Impexmetal S.A., Eastside-Bis Sp. z o.o. oraz Alchemia 141.755.000 akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 70,88% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 141.755.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 70,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym: - Roman Karkosik – 39.260.000 akcji Alchemia, uprawniających do 39.260.000 na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 19,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Boryszew S.A. – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Impexmetal S.A. – 60.200.000 akcji Alchemia, uprawniających do 60.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 30,10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia; - Alchemia – 26.550.000 akcji własnych Alchemia, uprawniających do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Ponadto Pan Roman Karkosik informuje, że: - nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; - nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia; - nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie.”

Inne komunikaty