Notowania

PULAWY: strona spółki
16.01.2019, 11:40

ZAP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
1. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 23 maja 2019 roku - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku i drugi kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

Inne komunikaty