Notowania

OTLOG: strona spółki
22.01.2019, 17:40

OTS Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, że na podstawie art. 398, art. 399 §1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 18 lutego 2019 roku, na godz. 10:00 w biurze Emitenta w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej, przy czym zmiana Statutu polegać będzie na tym, że do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w następującym brzmieniu: „71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Emitenta. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
+0,85
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
0,00
2019-10-08
OTS Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
5,70
+2,63
2019-10-07
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.
5,70
0,00
2019-09-30
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji
5,80
0,00
2019-09-27
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
5,90
-2,54
2019-09-24
OTS Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
5,90
-2,54
2019-09-13
OTS Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.
6,85
0,00
2019-09-09
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.
7,65
0,00