Notowania

SFINKS: strona spółki
23.01.2019, 17:27

SFS Powołanie członków Zarządu Sfinks Polska S.A. na nową kadencję

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu Emitenta następujących osób na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się od dnia 6 lutego 2019 r. i trwającą do dnia 6 lutego 2024 r. tj.:
Sylwestra Cacka - na stanowisko Prezesa Zarządu Dorotę Cacek - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dariusza Strojewskiego - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Sławomira Pawłowskiego - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące posiadanego przez w/w osoby wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta stwierdziła wygaśnięcie mandatu w stosunku do dotychczasowych członków Zarządu Spółki z dniem 5 lutego 2019 r. w związku z upływem czasu sprawowania funkcji Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757

Załączniki

Inne komunikaty