Notowania

KLON: strona spółki
25.01.2019, 15:10

KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.

Zarząd KLON SA („Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie od Pani Joanny Traka, iż pośrednio poprzez T5 Sp. z o.o., wobec której jest podmiotem dominującym, przekroczyła w górę próg 33 i 1/3% udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Akcjonariusz poinformowała, iż T5 Sp. z o.o., w wyniku powzięcia informacji o rejestracji zmian Statutu i podwyższeniu kapitału zakładowego spółki KLON SA, wskutek czego objęła skutecznie akcje i przekroczyła w górę próg 33 i 1/3% udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON SA. T5 Sp. z o.o., objęła 2.500.000 sztuk akcji KLON S.A. stanowiących 10,67% w kapitale zakładowym, które upoważniają do 2.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A., stanowiących 10,67% ogólnej liczby głosów. Przed powyższym zdarzeniem, bezpośrednio i pośrednio poprzez T5 Sp. z o.o., Pani Joanna Traka posiadała 6.556.123 akcji KLON S.A., stanowiących 31,3240% w kapitale zakładowym, które upoważniały do 6.556.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A., co stanowiło 31,3240% ogólnej liczby głosów. Obecnie po transakcji, bezpośrednio i pośrednio poprzez T5 Sp. z o.o., Pani Joanna Traka posiada 9.056.123 akcji, które stanowią 38,6518% udziału w kapitale zakładowym KLON S.A. i upoważniają łącznie do 9.056.123 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A., co stanowi 38,6518% ogólnej liczby głosów. Pani Joanna Traka poinformowała, iż nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosów oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie.

Inne komunikaty