Notowania

TOYA: strona spółki
28.01.2019, 14:23

TOA Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2019

TOYA S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2019 roku – 9 maja 2019 r.  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2019 roku - 28 sierpnia 2019 r. 3. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2018 rok – 28 marca 2019 r. Emitent informuje, że stosownie do § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania. Ponadto Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku i drugi kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty Okresowe

Inne komunikaty