Notowania

FACHOWCY: strona spółki
30.01.2019, 14:00

FAV ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego dla spółki zależnej

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje niniejszym o doręczeniu w dniu wczorajszym spółce zależnej Emitenta, Toxic Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Toxic Software”), postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, w którym Sąd ten dokonał zabezpieczenia majątku Toxic Software poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
Powyższe postanowienie Sądu zostało wydane w związku ze złożeniem przez Toxic Software wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej tej spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j.).

Inne komunikaty