Notowania

TBULL: strona spółki
31.01.2019, 13:55

TBL Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym (równym rokowi kalendarzowemu) 2019:
- raport roczny za 2018 r.: 30.04.2019 r., - raport kwartalny za I kwartał 2019 r.: 30.05.2019 r., - raport półroczny za I półrocze 2019 r.: 30.09.2019 r., - raport kwartalny za III kwartał 2019 r.: 29.11.2019 r. W przypadku zmiany powyższych dat (przyspieszenie terminu) odpowiednia informacja zostanie przekazana w formie raportu bieżącego nie później niż na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Inne komunikaty