Notowania

FAMUR: strona spółki
1.02.2019, 18:28

FMF Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę nowych przenośników dla PGG S.A. dla KWK ROW w latach 2019-2020

Zarząd FAMUR S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 1 lutego 2019 r. powziął ostateczną informację o wyborze przez Polską Grupę Górniczą S.A (dalej: "PGG") oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy pt. „Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz kruszarek i urządzeń przekładkowych dla KWK ROW w latach 2019-2020” w ramach realizacji zadania nr 1 i 2.
Zadanie nr 1: Dostawa nowych przenośników ścianowych. Zadanie nr 2: Dostawa nowych przenośników podścianowych. W wyniku procedury postępowania przetargowego, łączna wartość oferty Emitenta na realizację wyżej wymienionych zadań wyniosła 75 950 000,00 zł netto. Emitent informuje również, że pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mogą złożyć odwołania od wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty