Notowania

PKN Odwrócenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 przewiduje ujęcie odwrócenia części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream w kwocie oszacowanej na około 987 mln PLN.
Oszacowana kwota odwrócenia odpisów powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego PKN ORLEN za 2018 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok i może ulec zmianie. Wskazane wyżej odwrócenie części odpisów jest wynikiem aktualizacji wartości inwestycji PKN ORLEN w Grupie ORLEN Upstream, po oszacowaniu wartości godziwej aktywów w Kanadzie na podstawie raportu sporządzonego, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, przez niezależną firmę. Na podstawie tego raportu zaktualizowano także wartość aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych należących do Grupy ORLEN Upstream, co będzie miało nieznaczny i niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok. PKN ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2018 w dniu 21 marca 2019 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream sp. z o.o. Patrz także raport bieżący nr 1/2019 z 17 stycznia 2019 roku.

Inne komunikaty