Notowania

ALL Powołanie nowego Członka Zarządu

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 7 lutego 2019 r., działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, powołała w skład Zarządu Ailleron SA Pana Adama Bugaja, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pan Adam Bugaj od ponad 15 lat związany jest z technologiczną częścią rynków finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, programami, produktami oraz budowie struktur operacyjnych. W latach 2006-2012 był odpowiedzialny za budowanie wartości rynkowej sektora Banking & Finance w Comarch SA, przeprowadzając kompleksowe wdrożenia systemów informatycznych w największych bankach w Polsce. Z Grupą Ailleron związany jest od 2012 roku. Współtwórca strategii rozwoju produktu LiveBank w Polsce i za granicą. Efektem jego pracy są wdrożenia dla m.in. CITI Bank Global, Standard Chartered Bank, Commerzbank oraz największego banku w rejonie Zatoki Perskiej – Emirates National Bank of Dubai. Obecnie w Spółce pełni funkcję General Managera FinTech Division, odpowiadając za tworzenie strategii rozwoju i sprzedaży produktów dla sektora finansowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz the European MBA management studies, a także członek Project Management Institute Poland. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Ailleron SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. W związku z powyższym, od dnia 7 lutego 2019 r., Zarząd Ailleron SA działał będzie w następującym składzie: - Rafał Styczeń - Prezes Zarządu - Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu - Piotr Skrabski - Członek Zarządu - Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu - Adam Bugaj - Członek Zarządu Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty