Notowania

TDX Informacja o zawarciu istotnej umowy

Zarząd Techmadex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa podwykonawstwa („Umowa”) z ENST S.A. z siedzibą w Warszawie („Podwykonawca”) zawarta w dniu 1 lutego 2019 r. w związku z realizacją przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka na zlecenie EuRoPol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie zadania pn. Wykonanie serwisu systemów pomocniczych w tłoczniach gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły na lata 2019-2022” („Zadanie”), o czym Spółka informowała 12 grudnia 2018 r. raportem bieżącym ESPI nr 47.
Przedmiot Umowy stanowi wykonanie czynności eksploatacyjnych z zakresu systemów elektronicznej ochrony obiektu, przeglądów kotłowni CO, CWU z siecią i antyoblodzeniowych w ramach realizowanego przez Spółkę Zadania. Za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 679 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto. Wynagrodzenie będzie płatne w systemie miesięcznym, a Umowa będzie realizowana w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Możliwe jest również zlecenie Podwykonawcy przez Spółkę działań nieplanowanych za dodatkowym wynagrodzeniem uzależnionym od zakresu prac. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Podwykonawca zapłaci Spółce kary umowne: 1) w wysokości 1 000,00 zł (słowienie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w: (a) zakończeniu obsługi planowej z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, (b) przystąpieniu lub zakończeniu usunięcia usterek i wad wynikających z wykonanej lub zaniechanej przez Podwykonawcę pracy oraz obowiązku gwarancyjnego z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy; 2) w wysokości 500,00 zł (słowienie: pięćset złotych) za nieprzekazanie Spółce raportu z przeglądu w terminie wskazanym w Umowie z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy; 3) 20% wysokości wynagrodzenia pozostałego do zapłaty po dacie odstąpienia od Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Podwykonawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Spółki, Techmadex S.A. zapłaci Podwykonawcy karę wynoszącą 20% wysokości wynagrodzenia pozostałego do zapłaty po dacie odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto. Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

Inne komunikaty