Notowania

ARRINERA: strona spółki
11.02.2019, 11:21

ARX Zmiana stanu posiadania

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent", (Spółka) informuje, że Emitent powziął informację od pana Zdzisława Gdańca (dalej: "Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w swoim imieniu informuję, iż:
W związku z przejęciem na własność w dniu 30 stycznia 2019 roku przedmiotu zastawu rejestrowego w postaci 450.000 niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii E o numerach od 568.974 do 1.018.973, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda („Akcje”), spółki Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zmieniła się ogólna liczba posiadanych przeze mnie Zdzisława Gdańca głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed przejęciem akcji o którym mowa powyżej, pan Zdzisław Gdaniec nie posiadał akcji ARINNERA S.A. Po przejęciu akcji, o którym mowa powyżej, pan Zdzisław Gdaniec posiada 450.000 akcji ARINNERA S.A., które obecnie reprezentują 8,65 % kapitału zakładowego ARINNERA S.A. oraz 8,65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu ARINNERA S.A.

Inne komunikaty