Notowania

ARRINERA: strona spółki
11.02.2019, 11:25

ARX Zmiana stanu posiadania

Zarząd ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Emitent", (Spółka) informuje, że Emitent powziął informację od ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz"), który na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej działając w imieniu spółki ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie informuję, iż:
W związku z realizacją umowy zastawu rejestrowego na akcjach ARRINERA S.A. zawartej w dniu 20 lipca 2018 roku pomiędzy Erne Ventures S.A. i Zdzisławem Gdańcem tj. przejęciem przez pana Zdzisława Gdańca akcji ARINNERA S.A., zmieniła się ogólna liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu ARINNERA S.A. posiadanych przeze Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed przejęciem akcji o którym mowa powyżej, Erne Ventures S.A. posiadał 3 835 781 akcji ARINNERA S.A., które reprezentowały 73,77 % kapitału zakładowego ARINNERA S.A. oraz 73,77 % głosów na Walnym Zgromadzeniu ARINNERA S.A. Po przejęciu akcji, o którym mowa powyżej, Erne Ventures S.A. posiada 3 385 781 akcji ARINNERA S.A., które obecnie reprezentują 65,11 % kapitału zakładowego ARINNERA S.A. oraz 65,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu ARINNERA S.A.

Inne komunikaty