Notowania

DINOPL: strona spółki
11.02.2019, 12:12

DNP Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmiot zależny

Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2019 r. zostały zawarte dwie umowy o kredyt inwestycyjny („Kredyty”): i) pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 („PKO BP SA”) na kwotę 80 mln zł, oraz ii) pomiędzy Dino Południe Sp. z o.o., podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 70 mln zł („Umowy”).
Łączna wartość Kredytów to 150 mln zł. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego. Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 11 lutego 2019 r. do 11 sierpnia 2026 r. Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA. Zabezpieczeniem Kredytów są: i) hipoteki umowne do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do Spółki oraz do Dino Południe Sp. z o.o., zabudowanych sklepami oraz magazynami Spółki; ii) weksle in blanco wystawione przez kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi; iii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie; oraz iv) w przypadku umowy podpisanej przez Dino Południe Sp. z o.o. poręczenie według prawa cywilnego wystawione przez Spółkę, które po całkowitym wykorzystaniu kredytu zostanie zastąpione przystąpieniem do długu przez Spółkę w charakterze dłużnika solidarnego. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną łączną wartość Umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne

Inne komunikaty