Notowania

HERKULES: strona spółki
12.02.2019, 17:29

HRS Uzupełnienie składu Komitetu Audytu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka), informuje iż Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 12 lutego 2019 r., podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia i powołania w skład Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza przedmiotową uchwałą powołała w skład Komitetu Audytu Spółki następujące osoby: - Pana Adam Purwina, - Pana Piotra Ciżkowicza, - Pana Konrada Miterskiego. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty