Notowania

OTLOG: strona spółki
15.02.2019, 21:57

OTS Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

W odniesieniu do prowadzonych negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 15 lutego 2019 roku aneksów do niżej wskazanych umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty.
1) Umowa kredytowa z konsorcjum banków W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz nr 12/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczących aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) został przedłużony do dnia 25 stycznia 2019 r., a następnie, poprzez ziszczenie się warunków zawieszających, do dnia 15 lutego 2019 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnego aneksu przedłużającego wymieniony termin do dnia 28 lutego 2019 r. na warunkach opisanych poniżej. Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) lub przez jakikolwiek inny podmiot żądania przedterminowego wykupu Obligacji G lub jakichkolwiek innych obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub inną spółkę zobowiązaną, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń) oraz (3) dokonanie spłaty jakiejkolwiek raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017. Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 21 marca 2019 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są: (1) przedłużenie terminu na zaoferowanie obligacji serii H obligatariuszom obligacji serii D co najmniej do dnia 21 marca 2019 r. lub potwierdzenie objęcia obligacji serii H przez obligatariuszy serii D w terminie do 28 lutego 2019 r., (2) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015 r. co najmniej do dnia 21 marca 2019 r., (3) przedłużenie terminu obowiązywania niezwróconych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., oraz (4) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 21 marca 2019 r. 2) Bilateralne umowy kredytowe z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz nr 12/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczących: (i) aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został przedłużony do dnia 25 stycznia 2019 r., a następnie poprzez ziszczenie się warunków zawieszających, do dnia 15 lutego 2019 r. oraz (ii) aneksu dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej (Kredyt 3) na dzień 31 stycznia 2019 r., a następnie na dzień 15 lutego 2019 r., Spółka informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy: do dnia 28 lutego 2019 r. w odniesieniu do Kredytu 2 oraz do dnia 21 marca 2019 r. w odniesieniu do Kredytu 3. Aneks do Kredytu 2 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 2 do dnia 21 marca 2019 r. na takich samych warunkach jak przewidziano w umowie zmieniającej do Kredytu 1 (opisanych powyżej). Aneks do Kredytu 3 zawiera analogiczne warunki rozwiązujące jak umowa zmieniająca do Kredytu 1 (opisane powyżej). 3) Umowa o linię wieloproduktową z mBank S.A. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. oraz raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz nr 12/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczących zawarcia pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi oraz mBank S.A. aneksu do umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł (Kredyt 4) wydłużającego termin spłaty Kredytu 4 do dnia 25 stycznia 2019 r., a następnie poprzez ziszczenie się warunków zawieszających, do dnia 15 lutego 2019 r., Spółka informuje o zawarciu kolejnego aneksu przedłużającego wymieniony termin do dnia 28 lutego 2019 r. Aneks do Kredytu 4 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 4 do dnia 21 marca 2019 r. na takich samych warunkach jak przewidziano w umowie zmieniającej do Kredytu 1 (opisanych powyżej). Porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji serii G Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 15 lutego 2019 r. na dzień 21 marca 2019 r. (Porozumienie). Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: (1) nieprzedłużenie terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 15 lutego 2019 r. lub w okresie do 21 marca 2019 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, (2) wymagalność jakiegokolwiek zadłużenia finansowego wobec któregokolwiek z wierzycieli finansowych za wyjątkiem dozwolonych płatności w terminie do dnia 21 marca 2019 r., (3) wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, (4) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (5) zaistnienie niewypłacalności Emitenta lub podmiotu trzeciego będącego poręczycielem Obligacji G oraz (6) zajęcie majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligacji G.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
+0,85
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
0,00
2019-10-08
OTS Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
5,70
+2,63
2019-10-07
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.
5,70
0,00
2019-09-30
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji
5,80
0,00
2019-09-27
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
5,90
-2,54
2019-09-24
OTS Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
5,90
-2,54
2019-09-13
OTS Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.
6,85
0,00
2019-09-09
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.
7,65
0,00