Notowania

MBF Szacunkowe wybrane dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane Emitenta za 2018 rok

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 18/2018 z dn. 29 czerwca 2018 roku oraz publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku w dn. 14 lutego 2019 roku niniejszym przedstawia szacunkowe wybrane dane finansowe Emitenta za 2018 rok.
W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych realizowanego na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych, Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok przedstawiają się następująco: Podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2018 rok: - przychody ze sprzedaży: 5,02 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej: -0,094 mln zł, - wynik brutto: 4,28 mln zł, - wynik netto: 4,28 mln zł, - suma bilansowa: 13,37 mln zł. Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2018 rok: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,34 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej: -0,117 mln zł, - wynik brutto: 4,29 mln zł, - wynik netto: 4,29 mln zł, - suma bilansowa: 15,56 mln zł. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wyniki osiągnięte w IV kwartale 2018 roku wymagały dokonania stosownej korekty wcześniejszych prognoz biorących pod uwagę wynik za ten kwartał, w szczególności zaś uwzględnienie i zastosowanie aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą i stosowaną w Spółce polityką rachunkowości. Powyższe wyniki finansowe podlegać będą weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane w raporcie rocznym za 2018 roku. Publikacja raportu rocznego Spółki planowana jest na dzień 24 maja 2019 r. Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wyników finansowych, w tym zysku netto, względem okresu porównywalnego tj. 2017 roku oraz z uwagi na wcześniejsze publikacje prognoz wyników finansowych za 2018 rok.

Inne komunikaty