Notowania

ZYWIEC: strona spółki
6.03.2019, 11:09

ZWC Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2018

Zarząd Grupy Żywiec S.A.(Spółka), po akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 312 699 344,85 złotych w sposób następujący:
1) przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 4 903 252,16 złotych oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30,00 złotych za jedną akcję, 2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2018 w kwocie 9 462 487,01 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości. :

Inne komunikaty