Notowania

R22: strona spółki
13.03.2019, 16:46

R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ustalenie warunków transakcji przez R22 S.A. z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.

Zarząd R22 z siedzibą w Poznaniu ”Emitent” informuje, że w dniu 16.01.2019 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest ustalenie warunków transakcji z TCEE Fund III S.C.A. Sicar i zawarcie porozumienia w dniu 1 marca 2019 roku w zakresie warunków transakcji w sprawie zbycia przez TCEE Fund III S.C.A. 28,48 % akcji w spółce zależnej od Emitenta,tj. H88 S.A. oraz fakt, że informacja stała się informacją publiczną. Treścią opóźnionej informacji poufnej było nabycie przez Emitenta lub spółkę zależną z Grupy kapitałowej R22 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar 28,48 % akcji w spółce H88 S.A. Na dzień zawarcia porozumienia Emitent posiada 71.52 % akcji w spółce H88 S.A. Zawarte w dniu 1 marca 2019 roku porozumienie reguluje warunki sprzedaży wszystkich posiadanych akcji przez TCEE Fund III S.C.A. w H88 S.A. i stanowi że sprzedaż nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza transza w zakresie sprzedaży 30,647 akcji za kwotę 6,816,516.70 Euro, zamknięcie transakcji planowane jest do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz druga w ramach udzielenia przez TCEE Fund III S.C.A. Sicar opcji zakupu pozostałych należących do niego 30,646 akcji za kwotę 6,816,516,70 Euro bezpośrednio Emitentowi lub spółce od niego zależnej z Grupy kapitałowej R22. Na mocy zawartej umowy Emitent lub spółka od niego zależna ma prawo skorzystać z opcji nabycia drugiej transzy akcji do dnia 10 lutego 2020 r. Strony ustaliły wyłączność w zakresie negocjacji do dnia 31 marca 2019 r. Emitent planuje sfinansować całość zakupu w oparciu o środki własne i finansowanie dłużne. Negocjacje nadal trwają i Emitent będzie informował o kolejnych krokach związanych z transakcją.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-05-20
R22 QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18,55
0,00
2019-05-17
R22 Zawarcie przez spółki pośrednio zależne H88 HOSTING S.R.L. oraz Net Design S.R.L. umów nabycia udziałów spółek w Rumunii
18,00
+3,06
2019-05-16
R22 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
18,45
-2,44
2019-05-16
R22 Uchwała Zarządu w zakresie rozszerzenia celów oraz ustalenia harmonogramu skupu akcji własnych rekomendowanego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
18,45
-2,44
2019-04-26
R22 Podział zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej „Vercom” S.A. o przeznaczeniu 100% zysku netto na dywidendę
20,20
-0,99
2019-03-15
R22 Zawarcie przez R22 S.A. umowy z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
17,40
+0,11
2019-03-13
R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ustalenie warunków transakcji przez R22 S.A. z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
17,90
-0,56
2019-02-26
R22 PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18,00
0,00
2019-02-14
R22 Sprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku.
18,20
0,00
2019-02-12
R22 Uchwała Zarządu dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwalenie skupu akcji własnych
14,88
0,00