Notowania

ATREM: strona spółki
15.03.2019, 8:10

ATR Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019, informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. podjął uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A., w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 12 lutego 2019 r.
Zgodnie z treścią uchwał, Zarząd Atrem S.A. wyraził zgodę na zbycie przez: 1. Pana Konrada Śniatałę – 3 604 838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, 2. Pana Marka Korytowskiego – 569 905 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, 3. Panią Gabrielę Śniatała – 480 587 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, poprzez zapisanie się na sprzedaż akcji w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Zgodnie z treścią Statutu spółki Atrem S.A., zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd. Uchwałę w tym zakresie Zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w Statucie Atrem S.A. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-27
ATR Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu
2,08
-1,92
2019-03-15
ATR Korekta raportu nr 10/2019 z dnia 15.03.2019 r.: Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A
2,16
-0,46
2019-03-15
ATR Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2,16
-0,46
2019-03-15
ATR Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
2,16
-0,46
2019-03-15
ATR Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie przez akcjonariuszy założycieli akcji imiennych serii A
2,16
0,00
2019-03-14
ATR RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2,12
+1,89
2019-03-14
ATR R /: formularz raportu rocznego
2,12
+1,89
2019-03-12
ATR Stanowisko Zarządu spółki Atrem S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Atrem S.A. ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.
2,11
+0,47
2019-03-08
ATR Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości aktywów
2,10
+0,48
2019-03-08
ATR Zmiana terminu publikacji raportu rocznego: skonsolidowanego i jednostkowego za 2018 r.
2,10
+0,48