Notowania

KBJ: strona spółki
15.03.2019, 12:18

KBJ Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – zainicjowanie programu motywacyjnego dla kluczowych managerów i pracowników Emitenta

Zarząd KBJ S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 14 marca 2018 r. Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia, o którym mowa w §5a ust. 7 i 8 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1/2/2019 , na podstawie której wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Zarząd Spółki emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. Jednocześnie Rada Nadzorcza, ze względu na cel emisji akcji serii D w postaci przyznania akcji kluczowym menedżerom oraz pracownikom Spółki dodatkowej formy wynagrodzenia za uczestnictwo w procesie kreowania wartości Spółki, postanowiła wyrazić zgodę na wyłączenie prawa poboru wszystkich akcjonariuszy oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji na poziomie 1,00 zł.
W związku z powyższym Zarząd Spółki zamierza podjąć uchwałę, na mocy której nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1.540.972,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote) do kwoty 1.690.972,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote) tj. o kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. O podjęciu przedmiotowej uchwały Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emisja akcji, o której mowa powyżej jest związana z planowanym wdrożeniem w Spółce efektywnego mechanizmu motywowania pracowników do osiągania długoterminowych celów i stanowi pierwszy etap związany z wdrożeniem systemu premiowania, opartego o akcje KBJ S.A. Pierwszym etapem jest umożliwienie objęcia 150.000 szt. akcji nowej emisji, o których mowa w niniejszym komunikacie, po cenie emisyjnej 1,00 zł za sztukę, kluczowym managerom oraz pracownikom Emitenta (z wyłączeniem głównych akcjonariuszy Emitenta) w ramach dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia (premii) za już osiągnięty wzrost wyników oraz wartości Spółki w latach 2016-2018. Wyemitowane akcje zostaną wprowadzone do publicznego obrotu nie wcześniej niż w ciągu jednego roku od ich emisji oraz będą objęte umownym zakazem ich odsprzedaży (lock-up), przez beneficjentów programu, w terminie jednego roku od ich objęcia. Kolejny etap stanowić będzie wniosek Zarządu o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego opartego o akcje Spółki, przyznawane beneficjentom w oparciu o wyznaczone przez Walne Zgromadzenie zasady pod warunkiem realizacji, przez kluczowych pracowników, menedżerów oraz osoby pełniące funkcje zarządcze, celów wyznaczonych na lata kolejne. W ocenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej KBJ S.A. przeprowadzenie emisji akcji oraz przyjęcie przez Walne Zgromadzenie programu motywacyjnego jest niezbędne w celu utrzymania wysokiego tempa rozwoju Emitenta i osiągnięcia długoterminowych celów wyznaczonych na lata 2019-2022, które warunkowane jest w znacznym stopniu utrzymaniem obecnego wysoko wykwalifikowanego, doświadczonego i zmotywowanego zespołu kluczowych managerów i pracowników Spółki oraz pozyskaniem nowych wartościowych zasobów ludzkich. W zgodnej opinii Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta realizowanie wynagrodzenia motywacyjnego zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie programu w oparciu o akcje Spółki jest bardziej korzystne dla Emitenta oraz jego dotychczasowych akcjonariuszy niż ewentualne alternatywne gotówkowe wypłacenie wynagrodzeń motywacyjnych, a w długim terminie będzie również pozytywnie wpływać na identyfikację beneficjentów programu z Emitentem. Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej istotny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
KBJ Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – zainicjowanie programu motywacyjnego dla kluczowych managerów i pracowników Emitenta
8,60
0,00
2019-03-07
KBJ Zawarcie istotnej umowy z KGHM Polska Miedź S.A.
9,35
-3,74
2019-02-08
KBJ Szacunkowe wyniki za IV kw. 2018 r.
5,90
0,00
2019-01-28
KBJ Podpisanie umowy z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu
7,35
0,00
2019-01-08
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
7,00
-7,86
2018-12-06
KBJ Zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa
7,40
0,00
2018-11-21
KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Polską Spółkę Gazownictwa
6,65
-6,02
2018-10-06
KBJ Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 MAR
8,80
0,00
2018-10-03
KBJ Zawarcie istotnej umowy z TVP S.A.
8,30
0,00
2018-06-29
KBJ Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.
12,50
0,00