Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
15.03.2019, 15:42

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2019 r.:
dla serii H 26 009 274,49 zł; dla serii I 26 337 063,19 zł; dla serii J 17 788 441,61 zł; dla serii K 13 023 711,72 zł; dla serii L 19 621 702,24 zł; dla serii M 15 630 152,52 zł; dla serii N 5 202 681,14 zł; dla serii O 13 001 363,98 zł. Razem wartość sumy zbiorów wynosi 136 614 390,89 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty