Notowania

DAMFINW: strona spółki
15.03.2019, 15:45

DIN Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2019 z dnia 7.03.2019r., nr 3/2019 z dnia 22.02.2019r, nr 2/2019 z dnia 13.02.2019r., nr 1/2019 z dnia 7.02.2019r., nr 10/2018 z dnia 31.07.2018r., nr 12/2018 z dnia 5.10.2018r., nr 42/2017 z dnia 6.07.2017r informuje, że w dniu 15.03.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała przedterminowej spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami.
Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała spłaty kapitału pożyczki z dnia w kwocie 7 962 128,00 zł oraz należnych Emitentowi odsetek tym samym rozliczając pożyczkę w całości. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki był ustalony na dzień 31.07.2019r. Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Damf Inwestycje S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 42,86 % udziału w kapitale zakładowym Damf Inwestycje S.A. oraz 42,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Inne komunikaty