Notowania

IMMOBILE: strona spółki
15.03.2019, 15:55

GKI Zawarcie umowy na kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 r., otrzymał informację o zawarciu przez spółkę zależną Spółki, tj. Hotel 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, umowy o kredyt inwestycyjny z Bankiem Santander Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Bank), datowanej na 13 marca 2019 r., na podstawie której Bank udzielił Hotel 1 Sp. z o.o.:
a) Kredytu inwestycyjnego na kwotę 17.000.000,00 PLN, przeznaczoną na finansowanie lub refinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji budynku na hotel w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13; b) Kredytu rewolwingowego na kwotę 3.000.000,00 PLN, przeznaczoną na finansowanie podatku naliczonego VAT związanego z w/w inwestycją. Termin spłaty ostatniej raty kredytu ustalono najpóźniej do dnia 31 marca 2029 r. Warunki finansowe w/w umowy nie odbiegają od warunków w powszechnie obowiązujących tego typu umowach. Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Inne komunikaty